چرا نباید کره را در یخچال نگهداری کرد؟!

چرا نباید کره را در یخچال نگهداری کرد؟!
در خانه ی اغلب ما به نکات مهم که می تواند برای سلامتی ما بسیار خطرناک باشد توجهی نمی شود و این کارها مدام تکرار می شود. به همین دلیل ما به سراغ نکته ای رفتیم که همه ی ما انجام می دهیم در صورتی که بسیار نمناسب می باشد. نگهداری کره در یخچال یکی …