کارمندان در مورد رئیس خود چگونه فکر می‌کنند

کارمندان در مورد رئیس خود چگونه فکر می‌کنند
کارمندان در مورد رئیس خود چگونه فکر می‌کنند

رابطه‌ی رهبر تیم یا سازمان با کارمندان، مستقیماً روی رضایت شغلی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده‌ی بازدهی نهایی است.